Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
124338

Không ngừng Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày 27/04/2017 00:00:00

Quan Hóa là huyện vùng cao của tỉnh với diện tích tự nhiên: 99.013,86 ha; gồm 17 xã và 01 thị trấn; có: 123 bản, khu phố. Phía bắc giáp huyện Mai Châu - Hòa Bình và Mộc Châu - Sơn La; phía đông giáp huyện Bá Thước, phía nam giáp huyện Quan Sơn, phía tây giáp huyện Mường Lát và có 4,2 km đường biên giới với Nước bạn Lào. Toàn huyện có 5 dân tộc với tổng số: 10.488 hộ với: 47.015 khẩu, trong đó: Dân tộc Thái chiếm: 65,61%, Mường chiếm: 24,48%, Kinh: 8,97%, Mông: 0,82%, Hoa: 0,12%. Mỗi dân tộc có những quy ước, phong tục, tập quán riêng khá phong phú và đặc sắc về văn hoá. Tuy nhiên, kinh tế chủ yếu là thuần nông, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và còn mang nặng tính tự cung tự cấp.

( Toàn cảnh hội nghị )

Thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 30/7/2007 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, 10 năm qua, BTV Huyện uỷ Quan Hóa đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đảng bộ huyện gồm có: 42 tổ chức cơ sở Đảng ( tăng 01 tổ chức cơ sở Đảng so với năm 2010), trong đó có: 18 Đảng bộ xã, thị trấn, 04 đảng bộ cơ quan; 20 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Tính đến nay toàn huyện có: 219 chi bộ đảng với tổng số hơn: 4.000 đảng viên.

Hầu hết các cấp uỷ, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và phát huy có hiệu quả vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, điều hành toàn diện tất cả các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thời gian qua, Ban Thường vụ huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; quan điểm, chủ trương của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ban hành nhiều quy chế, quy định, quy trình phù hợp, kế hoạch công tác cụ thể để tổ chức thực hiện, theo đúng nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và nghị quyết cấp trên. Đối với việc xây dựng tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, đề án tổ chức sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị trong huyện; ban hành chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức; chỉ đạo các cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm việc xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng bộ máy của Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế, như: Phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng đối với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện có mặt còn chậm cụ thể hóa, chậm đổi mới, có việc còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ; rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, kiện toàn còn chậm. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, quy hoạch cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành cấp xã, thị trấn chưa cơ bản, nhận thức chưa thống nhất, còn có biểu hiện khép kín, thiếu tính kế thừa nên có lúc bị hẫng hụt về nguồn cán bộ.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 30/7/2007 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính, trong thời gian tới, đòi hỏi các cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trong Đảng, chính quyền, luôn đổi mới phương thức lãnh đạo của hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.

Không ngừng Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Đăng lúc: 27/04/2017 00:00:00 (GMT+7)

Quan Hóa là huyện vùng cao của tỉnh với diện tích tự nhiên: 99.013,86 ha; gồm 17 xã và 01 thị trấn; có: 123 bản, khu phố. Phía bắc giáp huyện Mai Châu - Hòa Bình và Mộc Châu - Sơn La; phía đông giáp huyện Bá Thước, phía nam giáp huyện Quan Sơn, phía tây giáp huyện Mường Lát và có 4,2 km đường biên giới với Nước bạn Lào. Toàn huyện có 5 dân tộc với tổng số: 10.488 hộ với: 47.015 khẩu, trong đó: Dân tộc Thái chiếm: 65,61%, Mường chiếm: 24,48%, Kinh: 8,97%, Mông: 0,82%, Hoa: 0,12%. Mỗi dân tộc có những quy ước, phong tục, tập quán riêng khá phong phú và đặc sắc về văn hoá. Tuy nhiên, kinh tế chủ yếu là thuần nông, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và còn mang nặng tính tự cung tự cấp.

( Toàn cảnh hội nghị )

Thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 30/7/2007 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, 10 năm qua, BTV Huyện uỷ Quan Hóa đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đảng bộ huyện gồm có: 42 tổ chức cơ sở Đảng ( tăng 01 tổ chức cơ sở Đảng so với năm 2010), trong đó có: 18 Đảng bộ xã, thị trấn, 04 đảng bộ cơ quan; 20 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Tính đến nay toàn huyện có: 219 chi bộ đảng với tổng số hơn: 4.000 đảng viên.

Hầu hết các cấp uỷ, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và phát huy có hiệu quả vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, điều hành toàn diện tất cả các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thời gian qua, Ban Thường vụ huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; quan điểm, chủ trương của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ban hành nhiều quy chế, quy định, quy trình phù hợp, kế hoạch công tác cụ thể để tổ chức thực hiện, theo đúng nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và nghị quyết cấp trên. Đối với việc xây dựng tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, đề án tổ chức sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị trong huyện; ban hành chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức; chỉ đạo các cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm việc xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng bộ máy của Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế, như: Phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng đối với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện có mặt còn chậm cụ thể hóa, chậm đổi mới, có việc còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ; rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, kiện toàn còn chậm. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, quy hoạch cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành cấp xã, thị trấn chưa cơ bản, nhận thức chưa thống nhất, còn có biểu hiện khép kín, thiếu tính kế thừa nên có lúc bị hẫng hụt về nguồn cán bộ.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 30/7/2007 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính, trong thời gian tới, đòi hỏi các cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trong Đảng, chính quyền, luôn đổi mới phương thức lãnh đạo của hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)