Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
124338

DANH SÁCH Thanh niên khám trúng NVQS năm 2023

Ngày 07/12/2022 11:15:14

BAN CHQS HUYỆN QUAN HÓA

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

XÃ NAM XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nam xuân, ngày 22 tháng 11 năm 2022

DANH SÁCH

Thanh niên khám trúng NVQS năm 2023


TT

Họ và tên

Ngày,tháng,năm sinh

Nghề nghiệp

Nơi thường trú của bản thân,gia đình

Thành phần gia đình,bản thân

Dân tộc,tôn giáo

Học vấn,CMKT,Ngoại ngữ,Đảng,đoàn

Họ tên bố

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

Ghi chú

1

Hà Văn Hải

05/11/2003

LR

Bản bút-Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Thái,không

12/12

Đoàn viên

Hà Văn Hoàng

Hà Thị Doa

L3

2

Cao Văn Đạt

08/10/2003

LR

Đun pù-Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Thái,không

12/12

Đoàn viên

Cao Văn Chướng

Cao Thị Dự

L3

3

Ngân Quốc Trung

22/3/2004

LR

Đun pù-Nam xuân

Nông dân

Nông dan

Thái,không

12/12

Đoàn viên

Ngân Văn Huyết

Ngân Thị Nhói

L2

4

Hà Chung Kiên

11/6/2003

LR

Bút xuân-Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Thái,không

12/12

Đoàn viên

Hà Văn Kiếm

Hà Thị Nhẹ

L3

5

Hà Văn Thanh

15/04/2003

LR

Bút xuân-Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Thái,không

9/12

Đoàn viên

Hà Văn Thụ

Hà Thị Hoàn

L3

6

Ngân Tuấn Thành

21/9/2003

LR

Nam tân-Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Mường,không

12/12

Đoàn viên

Ngân Văn Phuôn

Ngân Thị Lượng

L3

7

Lò Thành Duy

27/4/2003

LR

Khuông – Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Mường,không

12/12

Đoàn viên

Lò Văn Duyệt

Ngân Thị Tâm

L2

8

Lò Văn Cường

22/2/2003

LR

Khuông – Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Mường,không

9/12

Đoàn viên

Lò Văn Tuất

Ngân Thị Huyến

L2

9

Len Hiếu Luyện

23/5/2004

LR

Khuông – Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Mường,không

8/12

Đoàn viên

Cao Đức Thắng

Len Thanh Hằng

L3

CHỈ HUY TRƯỞNG

Hà Văn Ba

DANH SÁCH Thanh niên khám trúng NVQS năm 2023

Đăng lúc: 07/12/2022 11:15:14 (GMT+7)

BAN CHQS HUYỆN QUAN HÓA

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

XÃ NAM XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nam xuân, ngày 22 tháng 11 năm 2022

DANH SÁCH

Thanh niên khám trúng NVQS năm 2023


TT

Họ và tên

Ngày,tháng,năm sinh

Nghề nghiệp

Nơi thường trú của bản thân,gia đình

Thành phần gia đình,bản thân

Dân tộc,tôn giáo

Học vấn,CMKT,Ngoại ngữ,Đảng,đoàn

Họ tên bố

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

Ghi chú

1

Hà Văn Hải

05/11/2003

LR

Bản bút-Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Thái,không

12/12

Đoàn viên

Hà Văn Hoàng

Hà Thị Doa

L3

2

Cao Văn Đạt

08/10/2003

LR

Đun pù-Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Thái,không

12/12

Đoàn viên

Cao Văn Chướng

Cao Thị Dự

L3

3

Ngân Quốc Trung

22/3/2004

LR

Đun pù-Nam xuân

Nông dân

Nông dan

Thái,không

12/12

Đoàn viên

Ngân Văn Huyết

Ngân Thị Nhói

L2

4

Hà Chung Kiên

11/6/2003

LR

Bút xuân-Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Thái,không

12/12

Đoàn viên

Hà Văn Kiếm

Hà Thị Nhẹ

L3

5

Hà Văn Thanh

15/04/2003

LR

Bút xuân-Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Thái,không

9/12

Đoàn viên

Hà Văn Thụ

Hà Thị Hoàn

L3

6

Ngân Tuấn Thành

21/9/2003

LR

Nam tân-Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Mường,không

12/12

Đoàn viên

Ngân Văn Phuôn

Ngân Thị Lượng

L3

7

Lò Thành Duy

27/4/2003

LR

Khuông – Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Mường,không

12/12

Đoàn viên

Lò Văn Duyệt

Ngân Thị Tâm

L2

8

Lò Văn Cường

22/2/2003

LR

Khuông – Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Mường,không

9/12

Đoàn viên

Lò Văn Tuất

Ngân Thị Huyến

L2

9

Len Hiếu Luyện

23/5/2004

LR

Khuông – Nam xuân

Nông dân

Nông dân

Mường,không

8/12

Đoàn viên

Cao Đức Thắng

Len Thanh Hằng

L3

CHỈ HUY TRƯỞNG

Hà Văn Ba